Platforma iRekrutacja Studia Podyplomowe
Nowy kierunek studiów podyplomowych

Nowy kierunek studiów podyplomowych

 Zarządzanie Kryzysowe 

            Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych). 

Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego. 

Studia podyplomowe kładą nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ich skutków bezpośrednich i dalekosiężnych, a także umiejętności reagowania na występujące współcześnie dylematy i zagrożenia bezpieczeństwa.

Kontakt: dziekanat@pwsz.eu

 Studia dwusemestralne 

Studia podyplomowe trwają dwa semestry (1 rok). Ramowy program studiów w wymiarze 180 godzin (60 ECTS) uwzględnia moduły niezbędne do przygotowania słuchacza do profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków. 

 

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem (pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym licencjata; drugiego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra; jednolitych studiów magisterskich, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra).


Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie przygotowania do realizacji zadań w strukturach: administracji samorządowej oraz państwowej, policji, straży granicznej, straży miejskiej, wojska polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, służby więziennej, zespołów zarządzania kryzysowego, centrów zarządzania kryzysowego, jako specjaliści od rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  

Zakres tematyczny:  

 • Elementy polityki bezpieczeństwa państwa

 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego

 • Metody zarządzania kryzysowego

 • Zarządzanie ryzykiem

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Wykorzystanie Wojska, sił Policji i Straży Pożarnej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof

 • Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w sytuacjach kryzysowych

 • Zasady prowadzenia akcji ratunkowych

 • Cyberterroryzm i cyberprzestępczość jako nowy wymiar zagrożenia bezpieczeństwa

 • Finanse publiczne w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

 • Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu

 • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego

 • Organizacja pomocy humanitarnej

 • Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym

 • Media oraz ich rola w bezpieczeństwie publicznym i w sytuacjach kryzysowych

 • Warsztat – przygotowanie i organizacja konferencji i informacji prasowej  

Opłaty

 •  opłata rekrutacyjna 50,00 zł
 • koszt uczestnictwa jednej osoby 2.550 zł. 

 Zgłoszenia kierować

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Dział Spraw Studenckich, ul. Wojska Polskiego 99, budynek nr 4 tel. 67 350 53 63